കിഫ്ബിയിൽ അഡ്വൈസർ

  • Job NotificationsPhoto of കിഫ്ബിയിൽ അഡ്വൈസർ

    കിഫ്ബിയിൽ അഡ്വൈസർ

    കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് ബോർഡിൽ അഡ്വൈസർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം. എക്സ്പെർട്ടുകൾക്കാണ് അവസരം. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഒഴിവുള്ള തസ്തികകൾ- സീനിയർ പ്രൊജക്റ്റ് അഡ്വൈസർ,…

    Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!